• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities


In deze algemene voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 

Headsetplus.nl : Headsetplus.nl, de gebruiker van de algemene voorwaarden,
opdrachtnemer, verkoper, aannemer, installateur

 

Wederpartij : de wederpartij van Headsetplus.nl, opdrachtgever, koper;

 

Opdracht/overeenkomst : de tussen Headsetplus.nl en wederpartij gesloten overeenkomst.


Artikel 2 Algemeen


2.1      Deze voorwaarden gelden voor iedere opdracht, aanbieding en overeenkomst tussen Headsetplus.nl en wederpartij voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;

2.2      De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Headsetplus.nl, voor de uitvoering waarvan Headsetplus.nl van de diensten van derden gebruik maakt;

2.3      De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van wederpartij wordt uitdrukkelijk uitgesloten;

2.4      Indien Headsetplus.nl met wederpartij meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden ter zake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard;

2.5      Indien één of meerdere der bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van toepassing.


Artikel 3 Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten


3.1      Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd;

3.2      Overeenkomsten waarbij Headsetplus.nl partij is, gelden eerst als gesloten:

a)      na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgestelde overeenkomst;

b)     na ontvangst en akkoordverklaring van de schriftelijke aanvaarding door wederpartij van een door Headsetplus.nl gedaan aanbod;

c)      bij gebreke daarvan, door levering aan en afname van de zaken door wederpartij;

3.3      Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 30 dagen na factuurdatum;

3.4      Indien Headsetplus.nl tijdens uitvoering van de werkzaamheden een mondelinge meerwerkopdracht ontvangt van de wederpartij of een medewerker c.q. vertegenwoordiger van wederpartij die op het werk aanwezig is en wederpartij heeft na uitvoering van het meerwerk dit werk geaccepteerd althans niet heeft geprotesteerd tegen het meerwerk, dan mag Headsetplus.nl er van uitgaan dat het meerwerk op uitdrukkelijk verzoek van wederpartij is geschied tegen de door Headsetplus.nl gehanteerde prijzen en tarieven;

3.5      Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Indien partijen de overeenkomst wijzigen en/of aanvullen, zal het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed;

3.6      Indien Headsetplus.nl voor een wijziging in de overeenkomst nieuwe tekeningen, berekeningen, modellen e.d. moet maken, zal Headsetplus.nl de hieraan verbonden kosten bij wederpartij extra in rekening brengen;

3.7      Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:

a.  ingeval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van
uitvoering;

b.  ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten;

c.  ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden;

3.8     Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de aanneemsom zijn
begrepen en die bestemd zijn voor hetzij:

a.  het aanschaffen van materialen, hetzij

b.  het aanschaffen van materialen en verwerken daarvan, hetzij

c.  het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de overeenkomst
onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke door wederpartij nader
moeten worden ingevuld.

Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld waarop deze betrekking heeft.

3.9      Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon een overeenkomst sluit, verklaart hij - door ondertekening van het contract - daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de andere natuurlijke persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;

3.10    Gebruiker behoudt het recht voor een opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren;

3.11    Indien de aanvaarding door wederpartij afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Headsetplus.nl daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Headsetplus.nl anders aangeeft;

3.12    De prijzen in de aanbiedingen zijn in Euro’s exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, leges, belastingen, alsmede exclusief opslag-, verzend- en eventuele vervoers-, reparatie-, reis-, montage- en verpakkingskosten, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen;

3.13    Indien Headsetplus.nl voor verzending van de gekochte zaken zorg draagt brengt Headsetplus.nl steeds de transport- en verpakkingskosten bij wederpartij afzonderlijk in rekening;

3.14    Indien geleverd wordt onder rembours, brengt Headsetplus.nl steeds rembourskosten in rekening bij wederpartij;

3.15    Een samengestelde prijsopgave verplicht Headsetplus.nl niet tot het verrichten van een gedeelte van de bestelling tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs;

3.16    Aanbiedingen of offertes gelden niet voor vervolgbestellingen.Artikel 4 Modellen/afbeeldingen4.1      Is aan wederpartij een model, demo of afbeelding getoond, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee geheel zal overeenstemmen;

4.2      De in de catalogi/aanbieding/advertenties/prijslijst opgenomen modellen, afbeeldingen, getallen, maten, specificaties, gewichten of omschrijvingen, zijn slechts als aanduiding getoond.


Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst/installatie/reparatie/onderhoud5.1      Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de door partijen gemaakte afspraken;

5.2      Gebruiker stelt de wijze van uitvoering van de overeenkomst vast, voor zover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen;

5.3      Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Headsetplus.nl is uitgegaan van door wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Headsetplus.nl kenbaar behoorde te zijn;

5.4      Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Headsetplus.nl het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden;

5.5      Indien wederpartij de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is wederpartij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan;

5.6      Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens en goedkeuringen, waarvan Headsetplus.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Headsetplus.nl worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en goedkeuringen niet tijdig aan Headsetplus.nl zijn verstrekt, heeft Headsetplus.nl het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan wederpartij in rekening te brengen;

5.7      Voor aanvang werkzaamheden dient wederpartij zelf voor aansluiting op netwerken zorg te dragen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen;

5.8      Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Headsetplus.nl de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, tot dat wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd;

5.9      Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor wederpartij verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Headsetplus.nl voortvloeiende schade en kosten door wederpartij te worden vergoed;

5.10    Indien door Headsetplus.nl of door Headsetplus.nl ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van wederpartij of een door wederpartij aangewezen locatie, draagt wederpartij kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten;

5.11   Wederpartij zorgt ervoor dat Headsetplus.nl tijdig kan beschikken over:

-  schone ruimten waar het werk moet worden uitgevoerd;

-  voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen;

-  aansluitmogelijkheden voor apparatuur;

-  tekeningen van de ligging van de kabels, buizen en leidingen;

5.12   Wederpartij zorgt zelf voor:

-  verwijderen van obstakels die de uitvoering van de werkzaamheden beïnvloeden;

-  afdoende veiligheidsmaatregelen bij werkzaamheden aan het werk;

5.13    De opdracht omvat het complete werk, zoals dit in de aanbieding is omschreven. Zij omvat zonodig onderricht of instructie voor het bedienen van de installatie. Gebruiker bepaalt omvang en tijdsduur van het onderricht en aanvaardt deswege geen aansprakelijkheid;

5.14    Wederpartij vrijwaart Headsetplus.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan wederpartij toerekenbaar is.


Artikel 6 Levering6.1      Levering van zaken geschiedt aan het adres van Headsetplus.nl, dan wel op de locatie waar Headsetplus.nl het werk zal uitvoeren, tenzij anders overeengekomen;

6.2      Indien Headsetplus.nl de zaken bezorgt geschiedt dit steeds aan het bij Headsetplus.nl laatst bekende door wederpartij opgegeven afleveradres;

6.3      Wederpartij dient de zaken direct na gereedkoming af te nemen respectievelijk in ontvangst te nemen. Wanneer de zaken voor wederpartij beschikbaar zijn of ter aflevering bij wederpartij worden aangeboden, doch niet door wederpartij worden afgenomen om wat voor reden dan ook, vindt levering plaats door een schriftelijke mededeling van Headsetplus.nl;

6.4      Indien wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Headsetplus.nl gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van wederpartij. Indien wederpartij niet binnen 3 weken afneemt, is Headsetplus.nl gerechtigd de zaken aan een ander te verkopen. Indien zulks niet lukt is Headsetplus.nl gerechtigd de zaken te vernietigen. De schade die Headsetplus.nl bij doorverkoop of vernietiging lijdt komen voor rekening van wederpartij;

6.5      Indien Headsetplus.nl gegevens behoeft van wederpartij in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat wederpartij deze aan Headsetplus.nl ter beschikking heeft gesteld;

6.6      Indien Headsetplus.nl een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven leveringstijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient wederpartij Headsetplus.nl schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te gunnen;

6.7      Gebruiker is gerechtigd een voorschotbedrag in rekening te brengen. Na betaling van het voorschotbedrag zal levering aan wederpartij of uitvoering plaatsvinden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.


Artikel 7 Oplevering, onderzoek, reclames
7.1      Wederpartij is gehouden het gekochte, c.q. de uitgevoerde opdracht op het moment van (af)levering, te (doen) onderzoeken. Klachten over het geleverde dienen door wederpartij binnen 14 dagen schriftelijk te worden gemeld aan Headsetplus.nl. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Headsetplus.nl in staat is adequaat te reageren;

7.2      Beschadigingen aan de verpakking c.q. zaak dienen op de pakbon/vrachtbrief te worden genoteerd en aan Headsetplus.nl schriftelijk worden gemeld;

7.3      Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd indien het geleverde geheel bedrijfsklaar ter beschikking van de wederpartij is gesteld of door wederpartij in gebruik is genomen;

7.4      De navolgende situaties kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame:

-       afwijkingen in kleur, specificatie, gewicht en maat van minder dan 10 %;

-       de in de catalogus/internetsite/aanbieding/prijslijst vermelde zet-, druk- of schrijffouten.

7.5      Headsetplus.nl zal na de melding de klacht omgaand in behandeling nemen;

7.6      Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst wederpartij gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks enkel met voorafgaande schriftelijke toestemming van Headsetplus.nl. Retourzendingen dienen franco verzonden te worden in onbeschadigde staat en originele verpakking;

7.7      Indien een klacht gegrond is, zal Headsetplus.nl het geleverde repareren, tenzij dit inmiddels voor wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Gebruiker is echter in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van het in de artikelen “Garantie” en “Aansprakelijkheid” bepaalde.


Artikel 8 Risico-overgang8.1      Indien wederpartij weigert de zaken in ontvangst te nemen, zijn de vorderingen van Headsetplus.nl, inclusief kosten van transport en opslag, op wederpartij onmiddellijk opeisbaar;

8.2      Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze zaken aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht c.q. op het moment dat de zaken gereed liggen voor levering, één en ander nadat wederpartij daarvan schriftelijk in kennis is gesteld;

8.3      Indien Headsetplus.nl voor transport van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn zorgdraagt, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van wederpartij. wederpartij dient zelf voor een deugdelijke verzekering zorg te dragen.


Artikel 9 Overmacht9.1      Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt;

9.2      Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Headsetplus.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Headsetplus.nl niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Headsetplus.nl, computer- en stroomstoringen, virussen, verkeersopstoppingen, slechte weersomstandigheden, exportbelemmeringen, diefstal, brand en stagnatie in levering van onderdelen door toeleveranciers worden daaronder begrepen;

9.3      Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;

9.4      Voor zoveel Headsetplus.nl ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Headsetplus.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren.


Artikel 10 Opschorting en ontbinding10.1   Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

-     wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;

-     na het sluiten van de overeenkomst Headsetplus.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat wederpartij de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

-     wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

10.2    Voorts is Headsetplus.nl bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;

10.3    Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Headsetplus.nl op wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Headsetplus.nl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;

10.4    Gebruiker behoudt zich steeds het recht voor schadevergoeding te vorderen.


Artikel 11 Annulering11.1    Indien wederpartij, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen en voordat met de uitvoering van de overeenkomst is aangevangen, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs (inclusief BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van Headsetplus.nl op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst;

11.2    Indien wederpartij bij annulering de afname weigert van de reeds door Headsetplus.nl, speciaal voor wederpartij, ingekochte en/of geproduceerde zaken, al dan niet be- of verwerkt is wederpartij daarnaast gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten aan Headsetplus.nl te voldoen;

11.3    Indien een zaak (tijdelijk) niet leverbaar is, ontvangt wederpartij van Headsetplus.nl uiterlijk een maand na ontvangst van de bestelling hierover bericht. wederpartij kan in dat geval kosteloos de bestelling annuleren. Indien wederpartij reeds de zaak aan Headsetplus.nl heeft betaald, wordt voor terugbetaling aan wederpartij zorggedragen of vindt verrekening plaats;

11.4   Annulering dient bij aangetekend schrijven te geschieden.


Artikel 12 Prijs en kosten12.1    Gebruiker mag de prijs verhogen wanneer tijdens de uitvoering blijkt, dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk met 10% of meer overstijgt zodat in redelijkheid niet van Headsetplus.nl mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen prijs;

12.2    Gebruiker mag prijsstijgingen na 3 maanden doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding of offerte en uitvoering van de overeenkomst/ levering prijswijzigingen van meer dan 5 % hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld sociale lasten, omzetbelasting, wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten- of verpakkingsmateriaal;

12.3    De prijzen van Headsetplus.nl zullen jaarlijks met een inflatiecorrectie van minimaal 1,5 % worden aangepast;

12.4    Gebruiker zal wederpartij het voornemen tot verhoging van de prijs of tarief schriftelijk kenbaar maken. Gebruiker zal daarbij de omvang van de verhoging vermelden en de datum waarop deze ingaat.


Artikel 13 Betaling13.1    Betaling dient te geschieden contant, dan wel vooraf middels een voorschot factuurdatum, dan wel binnen de overeengekomen termijn op een door Headsetplus.nl aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Indien partijen geen wijze van betaling overeen zijn gekomen, dient betaling binnen 30 dagen na factuurdatum plaats te vinden. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op;

13.2    Headsetplus.nl is gerechtigd 30% van de koopsom als voorschotbedrag bij de totstandkoming van de overeenkomst in rekening te brengen. Na ontvangst van het voorschotbedrag zal Headsetplus.nl de gekochte zaken leveren. Vervolgens is Headsetplus.nl gerechtigd bij aanvang van de overeengekomen werkzaamheden c.q. montage 30% van de koopsom als 2e voorschotbedrag in rekening te brengen en vervolgens tijdens het werk 30% van de koopsom als 3e voorschotbedrag in rekening te brengen. Gebruiker zal de uitvoering van de werkzaamheden opschorten indien wederpartij de 1e, 2e en 3e voorschotbedragen nog niet heeft voldaan binnen de afgesproken betalingstermijn. Het restant ad 10% van de koopsom zal Headsetplus.nl bij wederpartij in rekening brengen na oplevering;

13.3    Gebruiker is gerechtigd, indien overeengekomen, een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen, welke niet verschuldigd is bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum;

13.4    Indien wederpartij in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is wederpartij van rechtswege in verzuim. wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag;

13.5    In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, ondercuratelestelling, dood, toelating van wederpartij tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van wederpartij zijn de vorderingen van Headsetplus.nl op wederpartij onmiddellijk opeisbaar;

13.6    Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.


Artikel 14 Incassokosten14.1    Indien wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van wederpartij. In ieder geval is wederpartij in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, met een minimum van € 350,00;

14.2    Indien Headsetplus.nl hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van wederpartij.


Artikel 15 Garantie


 

15.1    De door Headsetplus.nl geleverde zaken voldoen aan de technische eisen en specificaties welke door de fabrikant worden gesteld;

15.2    Headsetplus.nl verstrekt aan de directe wederpartij een garantie, met betrekking tot de installatie tot 30 dagen na levering, tenzij partijen schriftelijk een andere termijn zijn overeengekomen;

15.3    Een garantie dient schriftelijk te zijn overeengekomen;

15.4    Deze garantie is steeds beperkt tot:

-     fabricagefouten en omvat dus geen schade ten gevolge van oneigenlijk, onzorgvuldig c.q. ondeskundig gebruik/onderhoud of niet naleving van de gebruiksaanwijzing of onderhoudsvoorschriften door wederpartij of een derde;

-     fabrieksgarantie;

-     leveringen aan wederpartijen in de EU;

-     tot reparatie van de gekochte zaak.

15.5   Deze garantie vervalt:

-       bij doorverkoop van de geleverde zaken, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen;

-       bij bewerkingen, wijzigingen, vermenging, veranderingen of reparatie door wederpartij of een derde aan of van het geleverde;

-       indien het gekochte niet jaarlijks wordt onderhouden c.q. gekeurd;

15.6   Zolang wederpartij niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten
overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling.


Artikel 16 Aansprakelijkheid en vrijwaring16.1    Indien Headsetplus.nl aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld;

16.2    Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor:

 

-  afwijkingen, beschadigingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door wederpartij goedgekeurde zaken;

-  afwijkingen, beschadigingen, fouten en gebreken door een foutieve montage of gebruik door een wederpartij of een derde;

-  voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

-  schade ten gevolge van afgekeurde grondstoffen, doordat de milieuwetgeving is gewijzigd na het sluiten van de overeenkomst;

- schade ten gevolge van onrechtmatig, oneigenlijk of onprofessioneel gebruik door wederpartij of derde van het geleverde of niet naleving van de gebruiksaanwijzing;

16.3    Indien Headsetplus.nl aansprakelijk is voor schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Headsetplus.nl te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de declaratie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;

16.4    Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen en instructies is Headsetplus.nl nimmer aansprakelijk. Adviezen/instructies worden steeds gegeven op grond van de bij Headsetplus.nl bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Headsetplus.nl steeds de bedoeling van wederpartij als leidraad en uitgangspunt neemt;

16.5    Eventuele schadeclaims dienen onverwijld na het ontstaan van de schade schriftelijk bij Headsetplus.nl te worden ingediend;

16.6    De wederpartij is gehouden er voor zorg te dragen, dat er - voorafgaande aan de levering van zaken, gegevens, bescheiden, materiaal en/of producten - van de betreffende informatiedragers kopieën/schaduwbestanden worden gemaakt. De wederpartij dient deze onder zich te houden voor het geval deze gegevens tijdens de bewaring bij Headsetplus.nl verloren gaan of door beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de wederpartij op verzoek van Headsetplus.nl de betreffende gegevens opnieuw te verstrekken;

16.7    Indien de wederpartij aan Headsetplus.nl informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. vrij zijn van virussen en defecten.

16.8    De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Headsetplus.nl of zijn ondergeschikten.


Artikel 17 Intellectuele eigendom en auteursrechten17.1    Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt Headsetplus.nl zich de rechten en bevoegdheden voor die Headsetplus.nl toekomen op grond van het intellectuele eigendomsrecht en de Auteurswet;

17.2    Alle door Headsetplus.nl verkochte en/of geproduceerde zaken, verstrekte ontwerpen, schetsen, tekeningen, bestanden, software, onderdelen en brochures zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door wederpartij en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Headsetplus.nl worden verveelvoudigd, doorverkocht, bewerkt, gewijzigd, gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verkochte zaken c.q. verstrekte stukken anders voortvloeit.


Artikel 18 Emballage

 


18.1 Indien Headsetplus.nl voor duurzame emballage zorg draagt dient wederpartij binnen 30 dagen na levering de emballage leeg, gereinigd en onbeschadigd te retourneren. Alle kosten van herstel, vervanging en reiniging worden volledig bij wederpartij in rekening gebracht. Voor elke maand dat wederpartij de emballage te laat retourneert, brengt Headsetplus.nl bij wederpartij een bedrag ad € 25,00 in rekening.


Artikel 19 Export

 


19.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling voor exporttransacties te

geschieden door middel van een door een Nederlandse bank afgegeven geconfirmeerd en onherroepelijk accreditief;

19.2 Wederpartij garandeert dat indien er voor de invoer van de zaken in het land van

bestemming een invoercertificaat of -vergunning vereist is, een dergelijk invoercertificaat of een dergelijke invoervergunning voor verzending verkregen is of zal worden verkregen, bij gebreke waarvan wederpartij voor de hieruit voortvloeiende schade aansprakelijk is.


Artikel 20 Service/onderhoudovereenkomst20.1    Indien partijen geen service/onderhoud overeenkomst zijn overeengekomen, dient wederpartij alle service/onderhoudskosten aan Headsetplus.nl te voldoen;

20.2    De overeenkomst wordt tenminste aangegaan voor de duur van één jaar;

20.3    Tenzij anders overeengekomen kan de wederpartij de overeenkomst voor bepaalde tijd niet tussentijds opzeggen;

20.4    Wanneer wederpartij een jaarcontract niet wenst te verlengen, dient hij een opzegtermijn van twee maanden voor de beëindigingdatum in acht te nemen; Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd niet wordt opgezegd, wordt de overeenkomst voor dezelfde periode automatisch verlengd;

20.5    Indien de overeenkomst tussentijds wordt beëindigd door Headsetplus.nl, zal Headsetplus.nl in overleg met wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan wederpartij toerekenbaar zijn;

20.6    Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen te allen tijde schriftelijk tussentijds worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 2 maanden;

20.7    Opzegging c.q. beëindiging van de overeenkomst dient schriftelijk, per aangetekend schrijven te geschieden.


Artikel 21 Eigendomsvoorbehoud

 

 

21.1    Alle door Headsetplus.nl geleverde installaties, software en materialen, hetzij bewerkt, hetzij onbewerkt, hetzij gemonteerd, blijven eigendom van Headsetplus.nl totdat wederpartij alle verplichtingen uit alle met Headsetplus.nl gesloten overeenkomsten is nagekomen;

21.2    Op de geleverde zaken rust een stilpandrecht, welk pandrecht komt te vervallen nadat wederpartij alle verplichtingen uit alle overeenkomsten met Headsetplus.nl heeft voldaan;

21.3    Wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven. De door de verzekeraar uitgekeerde schadepenningen treden in de plaats van voormelde zaken en komen toe aan Headsetplus.nl;

21.4    Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verkopen, te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren;

21.5    Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht Headsetplus.nl zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen;

21.6    Voor het geval dat Headsetplus.nl zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Headsetplus.nl of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Headsetplus.nl zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.


Artikel 22 Retentie22.1    Headsetplus.nl is gerechtigd zaken terug te houden voor rekening en risico van de wederpartij en/of eigenaar tot alle opeisbare vorderingen van Headsetplus.nl zijn voldaan;

22.2    De wederpartij kan zich nimmer tegenover Headsetplus.nl beroepen op hem ten aanzien van vorige opdrachten al dan niet uitdrukkelijk verleend uitstel van betaling;


Artikel 23 Geheimhouding

 


23.1    Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie;

23.2    Indien Headsetplus.nl op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Headsetplus.nl zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is Headsetplus.nl niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.


Artikel 24 Personeel24.1    Wederpartij is niet bevoegd, zonder schriftelijke instemming van Headsetplus.nl een arbeidsverhouding met een medewerker of een personeelslid van Headsetplus.nl aan te gaan, tijdens en binnen 1 jaar na de uitvoering van de overeenkomst.

24.2    Indien wederpartij, zonder instemming van Headsetplus.nl, een (al dan niet) rechtstreekse arbeidsverhouding met werknemer aangaat, is wederpartij een vergoeding van tenminste zesmaal het bruto maandsalaris van de medewerker, op basis van een 40-urige werkweek, aan Headsetplus.nl verschuldigd. Daarnaast is wederpartij verplicht zijn verplichtingen voortvloeiende uit de tussen partijen bestaande overeenkomst geheel na te komen.

24.3    Wederpartij is niet bevoegd rechtstreeks met een medewerker of een personeelslid van Headsetplus.nl overeenkomsten aan te gaan, bij gebreke waarvan wederpartij de hieruit voortvloeiende schade aan Headsetplus.nl dient te voldoen.

24.4    Headsetplus.nl is nimmer aansprakelijk uit hoofde van de door de werknemer zelf aangegane of ontstane verbintenissen met wederpartij of derden zonder Headsetplus.nl daarin te kennen. Wederpartij vrijwaart Headsetplus.nl voor alle aanspraken terzake, waaronder begrepen de aansprakelijkheid van Headsetplus.nl als de werkgever van de werknemer.


Artikel 25 Vertalingen van deze voorwaardenUitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze voorwaarden is authentiek. Indien een vertaling op enige wijze afwijkt, dan prevaleert de Nederlandstalige tekst.


Artikel 26 GeschillenAlle geschillen naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst zullen in eerste instantie worden beslist door de bevoegde Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van Headsetplus.nl. Niettemin heeft Headsetplus.nl het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter of aan een Raad voor Arbitrage.


Artikel 27 Toepasselijk rechtOp elke overeenkomst tussen Headsetplus.nl en wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.


Artikel 28 DeponeringDeze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Gooi- Eem en Flevoland onder nummer 37140102. d.d. 1 januari 2010